ACE_Logo
Agriculture & Cooperatives Executive Program

หลักสูตร วิทยาการเกษตร ระดับสูง (วกส.)

ประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1

พิธีเปิดหลักสูตรวันที่ 14 มกราคม 2565
ระยะเวลาการอบรมทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2565

หลักสูตรวิทยาการเกษตร ระดับสูง​

วกส.
Agriculture and Cooperatives Landscape
Agricultural Market Mechanisms
Technology and Innovation
Current Issues for Agriculture Development
Research for the Future
Leadership and Sustainability

“หลักสูตร วิทยาการเกษตร ระดับสูง (วกส.)”

“Agriculture and Cooperatives Executive Program (ACE)”หลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย

 

ให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต

และเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน

 

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำระดับสูง

ให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการพัฒนาการเกษตร

รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์

และประสบการณ์ ระหว่างผู้นำ ทั้งภาครัฐ เอกชน

และภาคประชาชน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” 

มุ่งสู่การเกษตรวิถีใหม่

 

ร่วมดำเนินการโดย

0
ครั้งแรกของหลักสูตร
การเกษตรวิถีใหม่
0
Modules การเรียนรู้
ที่ครอบคลุมในการพัฒนาผู้นำ
วิทยาการเกษตร ชั้นสูง
0
เครือข่ายผู้บริหารระดับสูง
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน

“หลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทย ให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ อย่างมีนวัตกรรมและยั่งยืน”

1. ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 

  • ผู้บริหารภาครัฐต้องเป็นข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป รองอธิบดี อธิบดี หรือเทียบเท่า 
  • ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ระดับพลตรี พลอากาศตรี พลเรือตรี พลตำรวจตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
  • ภาคเอกชนหรือองค์การสาธารณะต้องเป็นผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปหรือ   เทียบเท่า

2. มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้เข้าอบรมของหลักสูตรฯ ร่วมกับผู้เข้าอบรมอื่นๆ

3. สามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่หลักสูตร วกส. กำหนดได้อย่างครบถ้วน

4. เป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตร วกส. พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ

 • อบรมทุกวันศุกร์ รุ่นละ 12 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น. 
 • กิจกรรมศึกษาดูงาน จำนวน 2 ครั้ง ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และสถานการณ์อื่นๆ โดยมีกำหนดการเบื้องต้น
 • 1 เมษายน – 10 มิถุนายน 2564 : ช่วงเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)  รุ่นที่ 1
 • 2 กรกฎาคม – 29 ตุลาคม 2564 : การอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)  รุ่นที่ 1
 • 200,000 บาท ตลอดโครงการ

  รวมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในหรือต่างประเทศจำนวน 2 ครั้ง

 • สถานที่จัดฝึกอบรม ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โรงแรมที่เหมาะสมในกรุงเทพมหานคร

Program Founders
คณะผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง
หลักสูตร วกส.

About the Course

บทเรียนที่ตรงกับทุกส่วน ทุกด้าน

“หลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)” หรือ “Agriculture and Cooperatives Executive Program (ACE)” ออกแบบหลักสูตรขึ้นมาโดยเฉพาะ ให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตลอดทั้่ง 6 Modules โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำ ที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ ระหว่าางผู้นำ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ให้เกิดเป็นความร่วมมือของในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัย และธุรกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์ในระยะยาว

Agriculture and Cooperatives Landscape

ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบการเกษตรและสหกรณ์ระดับโลกและการบริหารการเกษตรมหภาค (Macro) เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจ

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Agriculture Market Mechanism

อธิบายระบบนิเวศน์ของตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาท หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไลตลาด

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Technology and Innovation

การตระหนักถึงโลกยุคปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตรสูง ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการแข่งขันทั้งภาวะเศรษฐกิจและสังคม

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Current Issue for Agriculture Development

นำประเด็นสําคัญและมีความน่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร นำมาอภิปรายและแสดงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ไทย

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Leadership & Sustainability

แสดงให้เห็นถึงบทบาทและความสําคัญของภาวะความเป็นผู้นํา (Leadership) ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นต่อการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหาหรือวิกฤติต่างๆ

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Research for the Future

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญในการสร้างหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการเกษตรและสหกรณ์ (วกษ.)เพื่อการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

ข่าวล่าสุด